วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระบรมฉายาลักษณ์

ฟสกดาฟวกสดาฟกสดฟกสดฟกสดฟสกดฟกดสฟกสดฟกดสาฟกวดสฟกดดาสกดฟกด
ฟกสดาฟวสกด่ฟวสกด่ฟสกดาฟวสกดาฟวสกดาฟวสกดาฟวสกดาฟวกสดาฟวกสดา
กดฟวสกดาฟวสกด่ฟวกสด่ฟวกสดาฟกวสดาฟกวดส่ฟกวดสฟากดวสฟกาฟวสกดาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น